Derfor er dieselbiler miljøverstinger

I 2007 ble avgiftene på dieselbiler kuttet kraftig av den norske regjeringen. Dette ble gjort for å stimulere til kjøp av biler med lavere CO2-utslipp. Året etter ble også årsavgiften redusert for dieselbiler med partikkelfilter. Man mente på dette tidspunktet at dieselbiler forurenset atskillig mindre enn bensinbiler gjorde, og dette ville forbedre luftkvaliteten i større byer og tettsteder i Norge betydelig. 8 år er gått og man ser nå at dieselbiler på ingen måte er en forkjemper for miljøet. Nye tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at gjennomsnittlig CO2-utslipp fra nye personbiler i april 2013 var 125 gram per kilometer for bensinmotorer og 137 gram per kilometer for dieselmotorer. Den gamle myten om dieselbiler er lagt død en gang for alle. Salget av dieselbiler økte betraktelig i årene etter regjeringens avgiftskutt og andelen dieselbiler på norske veier økte med over 60% på få år. Problemet vi nå ser med dieselbiler er utslippene av NOx. Nox, eller Nitrogenoksid, er en fellesbetegnelse for flere gasser, for eksempel nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO-). Høye konsentrasjoner av disse gassene gir luftveislidelser og allergi, og forurenser luft, jord og vann. Bensinbiler slipper gjennomgående ut langt mindre nitrogendioksid enn dieselbiler. Sannheten er at forskningen på reduserte utslipp fra bensinmotorer ligger 10 år foran forskningen på diesel.

Dødsfall knyttet til dieselbiler

Undersøkelser viser at eksos fra dieselbiler kan ha skylden for hele seks prosent av alle dødsfall knyttet til lungekreft. Det er representanter fra universitetet i Utrecht i Nederland som melder dette. Dog disse tallene gjelder for USA og England, gir de klare signaler om farligheten av denne type eksos.

Som nevnt tidligere er utslipp av NOx og partikler gjennomgående problemer med moderne dieselmotorer. NOx dannes hovedsakelig som resultat av høy temperatur ved forbrenning. Lavere temperatur i forbrenningsrommet gir mindre NOx. Resirkulering av avgasser ”EGR” brukes i moderne dieselmotorer for å minske utslippene av NOx. Resirkulering av avgasser og lavere temperatur kan på den andre siden gi høyere utslipp av andre skadelige partikler. Utslipp av NOx fra moderne personbiler med dieselmotor er ved normal kjøring ikke urovekkende høy, men de andre utslippene som følger med er ekstremt skadelige. Ved ekstra belastning, som ved forbikjøringer eller kjøring i motbakke, øker utslippene av NOx med hele tre prosent. Disse utslippene kan dog reduseres med installering av såkalte DeNOx katalysatorer, men utfordringen er at DeNOx katalysator fortsatt er under utvikling og kan ikke tilbys for etterinstallering på eldre dieselbiler.

Nye målemetoder

Utslipp av partikler fra biler blir tradisjonelt målt som vekten av partikkelutslippene per kilometer. Utslipp av partikler fra personbiler med dieselmotor målt på denne måten har de siste 10-20 årene blitt redusert med 10-12%. Nå som man har endret måte man måler antall partikler på, fra den totale vekten til antall partikler, viser dieselbiler seg å komme mye dårligere ut enn de gjorde tidligere. Det finnes i dag klare indikasjoner på at det er antall partikler som er bekymringsfullt, ikke den totale vekten. Det er de små partiklene som pustes inn og skader lungene som gir grunnlag for helsemessig bekymring. Konsentrasjonen av små partikler i dieselavgasser er i størrelsesorden 100 millioner partikler/cm3. Utslippene av antall partikler fra moderne biler med dieselmotor er på bekymringsverdige 1014 partikler per kilometer bilen kjører. Forskere har ennå ikke lyktes i å avklare hvilke av de små partiklene som er mest skadelig, og om det er antallet eller kombinasjonen av flere ulike partikler, som forårsaker mest skade. Forskere håper at man ved å isolere de ulike partiklene og avklare det potensielle skadeomfanget av hver enkelt partikkel, kan man starte arbeidet med bedre og mer effektive katalysatorer og rensefilter for dieselbiler.